Všeobecné obchodní podmínky

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí právní vztahy uzavírané mezi společností ABCentrum Brno s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00, IČO 26285142 na straně jedné (dále jen „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „kupující“) na straně druhé, vznikající v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího, tedy zejména při prodeji náhradních automobilových dílů a příslušenství (kupní smlouva) a provádění servisních prací a oprav automobilů (smlouva o dílo).

Veškeré právní vztahy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

1. Uzavření smlouvy

Kupní smlouva/smlouva o dílo je uzavírána na základě písemné/ e-mailové/ telefonické/ ústní objednávky kupujícího. Objednávka musí obsahovat všechny údaje nutné pro vystavení daňového dokladu ze strany prodávajícího, kupující se zavazuje na základě této objednávky zboží/ dílo převzít a ve sjednaném termínu řádně zaplatit kupní cenu/ cenu za dílo.

2. Cena

Kupní cena/ cena za dílo je určena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží či servisních prací, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

3. Převzetí zboží/ díla

Zboží/ dílo je převzato okamžikem jeho předání kupujícímu v provozovně prodávajícího, v případě koupě zboží se považuje za den převzetí rovněž den odeslání nebo den předání zboží k přepravě. O převzetí zboží/ díla je vždy sepsán protokol, dodací list nebo jiná obdobná listina (dále jen „protokol“). Není-li zboží/ dílo způsobilé k převzetí, je nutné, aby důvody odmítnutí převzetí byly vyznačeny písemně v protokolu. V případě odepření podepsání protokolu ze strany kupujícího se zboží/ dílo považuje za řádně převzaté okamžikem takového odepření. Zboží/ dílo mohou kromě kupujícího převzít rovněž osoby, které jsou oprávněny jednat za kupujícího, a to zejména v jeho provozovně, případně v jiném místě, kam má prodávající dle žádosti kupujícího dopravit zboží/ dílo.

4. Záruční a reklamační podmínky

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které mělo zboží/ dílo v době převzetí kupujícím. Kupující je povinen zboží/ dílo po převzetí ihned zkontrolovat. Při doručování zboží/ díla přepravcem musí kupující uplatnit nároky z vad, které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží/ díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od doručení zboží. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu, nelze práva z vad přiznat.
Práva ze záruky za jakost a z vadného plnění uplatní kupující reklamací zboží/ díla osobně v provozovně prodávajícího nebo písemným oznámením adresovaným prodávajícímu. Písemné oznámení (reklamace) musí obsahovat popis vytýkaných vad a současně s ním musí být předáno resp. zasláno reklamované zboží/ dílo prodávajícímu. Prodávající není povinen reklamaci akceptovat, na sdělení, zda reklamaci akceptuje či neakceptuje, má prodávající lhůtu 30 dnů.
Akceptovanou reklamaci je možné vyřešit těmito způsoby: výměna, oprava, sleva z ceny, popřípadě předání zboží k reklamačnímu řízení výrobci. Pokud předchozí postup nelze použít, může kupující odstoupit od kupní smlouvy a prodávající má povinnost vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu. Samotnou reklamaci vadného zboží/ díla je prodávající povinen vyřídit v co nejkratším termínu. Prodávající a kupující vylučují použití ustanovení § 2158 – 2174 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

Prodávající poskytuje následující záruku na skryté vady:

Doba záruční lhůty na nové zboží                         1 kalendářní rok
Doba záruční lhůty na repasované zboží.              6 měsíců (zákazník je na tento typ zboží upozorněn)/
Doba záruční lhůty na opravy vozidel.                   3 měsíce
Doba záruční lhůty na opravy brzdových třmenů     2 roky

5. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Pokud není sjednána platba v hotovosti, je kupující povinen uhradit kupní cenu/ cenu za dílo v plné výši do termínu uvedeného na faktuře. Prodávající vystaví fakturu při převzetí (dodání) zboží. V případě nedodržení termínu splatnosti kupní ceny/ ceny za dílo se zavazuje kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny/ ceny za dílo za každý den prodlení. Až do zaplacení celé kupní ceny je zboží ve vlastnictví prodávajícího; volba ohledně vrácení zboží či uplatnění kupní ceny nebo její části je na prodávajícím.

6. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy, či závazné objednávky ze strany kupujícího je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat účelně vynaložené náklady, nejméně však částku dosahující 10 % sjednané kupní ceny/ ceny za dílo, pokud se nejedná o běžný sortiment zboží prodávajícího.

7. Podnikatelské ustanovení – řešení sporů

Prodávající a kupující-podnikatel se podle zákona č. 216/1994 Sb. (dále jen zákon) dohodli, že veškeré jejich spory z této smlouvy nebo s ní související budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem ad hoc, Mgr. Jakubem Juráskem, IČ:75374439, se sídlem J.Faimonové 28, 628 00 Brno, rozhodcem registrovaným v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti pod č. osv. 100. Řízení je zahájeno doručením žaloby tomuto rozhodci. Nepřijme-li rozhodce funkci, nemůže-li funkci přijmout, popřípadě vysloví svoji podjatost, bude řízení vedeno před rozhodcem ad hoc Mgr. Michalem Wiedermannem, IČ: 74434152, se sídlem Bauerova 10, 603 00 Brno, rozhodcem registrovaným v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti pod č. osv. 104. Účinky žaloby podané k prvnímu rozhodci tím zůstávají zachovány. O případně námitce podjatosti rozhodce ad hoc vznesené účastníkem řízení vůči rozhodci ad hoc, rozhodne ze dvou výše uvedených rozhodců ten rozhodce, který vedený spor nerozhoduje jako rozhodce ad hoc. Smluvní strany tímto pověřují rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Řízení bude vedeno písemně dle § 19 zákona bez nařízeného ústního jednání, s místem doručování písemností na adresu určenou rozhodcem. Rozhodce bude postupovat v řízení s přiměřeným užitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ. Stranám bude doručováno na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresy, které oznámí v průběhů řízení rozhodci. Zásilky zasílané na adresy dle předchozí věty se pro účely rozhodčího řízení považují za doručené i tehdy, pokud adresát jejich přijetí odepřel nebo si ve stanovené desetidenní úložní době zásilku nevyzvedl, a to dnem odepření přijetí písemnosti nebo uplynutím úložní doby. Náklady řízení jsou tvořeny poplatkem ve výši 3% z hodnoty sporu nejméně však 5.000,-Kč a dalšími náklady řízení souvisejícími s provedením důkazů, které jdou k tíži účastníka, který jejich provedení navrhl, a to vše bez DPH v zákonné výši. Náhrada nákladů řízení včetně nákladů na právní zastoupení se řídí obdobně dle občanského soudního řádu a souvisejících předpisů.

8. Spotřebitelské ustanovení – řešení sporů

Prodávající a kupující-spotřebitel se zavazují řešit spory vzniklé mezi nimi z kupní smlouvy/ smlouvy o dílo primárně dohodou. Teprve pokud se prodávajícímu a kupujícímu nepodaří spor vyřešit dohodou, mohou se obrátit na soud. Kupující-spotřebitel má rovněž právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení sporu mezi ním a prodávajícím z kupní smlouvy/ smlouvy o dílo na orgán mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, telefon: +420 296 366 360, fax: +420 296 366 236, web: http://www.coi.cz, IS DS: x7cab34.

9. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Neplatnost nebo nevymahatelnost některého ustanovení těchto VOP nezpůsobuje neplatnost VOP jako celku.
V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl.

Tyto VOP jsou účinné od 1. 7. 2017