Všeobecné obchodní podmínky

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí právní vztahy uzavírané mezi společností ABCentrum  Brno s.r.o., se sídlem Tuřanka  1222/115, 627 00, IČO 26285142, DIČ: CZ26285142, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 41823, tel.: +420737386348, e-mail: info@abcentrumbrno.cz, adresa provozovny: U Pily 581, 370 01, České Budějovice – České Budějovice 4, na straně jedné (dále jen „dodavatel“) a zákazníkem (dále jen „objednatel“) na straně druhé, vznikající v rámci podnikatelské činnosti dodavatele, tedy zejména při prodeji brzdových systémů, náhradních dílů a příslušenství pro nákladní vozidla, návěsy a přívěsy, průmyslových kapalin, řezných a chladících emulzí a olejů, strojních olejů, odmašťovacích a mycích kapalin, antikorozních přípravků, demineralizované vody a jiného zboží dle sortimentu dodavatele (kupní smlouva) a provádění servisních prací a oprav automobilů, zejména nikoli však výlučně oprava brzdových třmenů, čištění obráběcích strojů (smlouva o dílo). Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů.

Veškeré právní vztahy uzavírané mezi dodavatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“).

Je-li objednatelem spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, uplatní se tyto VOP pouze v rozsahu neodporujícímu ustanovením občanského zákoníku určeným na ochranu spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zákonná ochrana spotřebitele se nevztahuje na objednatele, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti.

Tam, kde v těchto VOP je upravena úprava pro spotřebitele, platí, že jde o výjimku z VOP, která se nevztahuje na objednatele, činícího objednávku v rámci své podnikatelské činnosti.

Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1. Uzavření smlouvy

Kupní smlouva/smlouva o dílo je uzavírána na základě akceptace nabídky objednatele ze strany dodavatele. Návrhem na uzavření smlouvy je písemná/ústní objednávka objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mailová komunikace. Ústní objednávka je i telefonická objednávka.

Objednávka objednatele obsahuje alespoň:

 • specifikaci zboží/specifikaci servisních prací
 • požadované množství/požadovaný rozsah prací
 • způsob úhrady kupní ceny/ceny díla

Objednatel podle povahy zboží či prací navrhne dodavateli i

 • místo dodání a požadovaný způsob doručení
 • termín dodání/termín provedení prací (Termínem dodání/provedení prací navrženým v objednávce však není dodavatel vázán.)

Objednávka dále musí obsahovat všechny údaje nutné pro vystavení daňového dokladu ze strany dodavatele. Dodavatel objednateli-spotřebiteli zašle písemné potvrzení o převzetí objednávky.

K akceptaci objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy či smlouvy o dílo) ze strany dodavatele dojde buď explicitně doručením písemného potvrzení objednávky či implicitně splněním objednávky. Akceptací dle předchozí věty dojde k uzavření kupní smlouvy či smlouvy o dílo. V případě písemného potvrzení objednávky dojde k akceptaci pouze za předpokladu, že nebude obsahovat jiná ujednání či výjimky, dodatky případně jakékoli jiné změny či odchylky, které by podstatně měnily obsah objednávky. Za písemnou formu se považuje i e-mailová komunikace.

Dodavatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky.

Na základě takto uzavřené kupní smlouvy/ smlouvy o dílo se dodavatel zavazuje objednateli předat zboží/ provést pro objednatele dílo. Objednatel se zavazuje na základě této objednávky zboží/ dílo převzít a ve sjednaném termínu řádně zaplatit kupní cenu/ cenu díla.

Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy/smlouvy o dílo. Náklady vzniklé objednateli při použití těchto komunikačních prostředků (náklady na internetové připojení, atp.) hradí objednatel ze svého.

2. Cena

Cena zboží je určena dle jednotkových cen za konkrétní zboží uvedené v objednávce, platných k datu akceptace objednávky ze strany dodavatele dle aktuálního ceníku dodavatele, vynásobených počtem kusů řádně dodaného zboží.

Ceník dodavatele je v aktuálním znění zveřejněn na internetových stránkách dodavatele na adrese: https://www.abcentrumbrno.cz/. Objednatel je povinen se před uzavřením kupní smlouvy seznámit s ceníkem dodavatele. Dodavatel je oprávněn změnit jednostranným projevem vůle ceny zboží obsažené v ceníku.

Cena zboží může být stranami sjednána i odchylně od ceníku dodavatele.

Cena díla je vždy sjednána individuálně dohodou smluvních stran před uzavřením dílčí smlouvy o dílo.

Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. K ceně zboží či díla je dodavatel oprávněn připočítat sazbu daně z přidané hodnoty, platnou v době plnění. Pokud dojde v mezidobí od okamžiku objednání zboží či díla do jeho předání ke změně sazby DPH, uplatní dodavatel tu sazbu DPH, která bude odpovídat zákonnému ustanovení spojenému s takovou změnou sazby v průběhu plnění závazkového vztahu. Nebude-li takové ustanovení zákona, užije dodavatel tu sazbu, která je pro něj výhodnější.

Bude-li předání zboží či provedení díla objednateli spojeno s dopravou tohoto zboží či díla, a bude-li tuto dopravu zajišťovat a/nebo hradit dodavatel, je dodavatel oprávněn v daňovém dokladu s vyúčtováním ceny zboží či díla účtovat i tuto dopravu a náklady spojené s balením.

3. Převzetí zboží/ díla

Dodavatel je oprávněn odevzdat zboží či předat dílo objednateli tak, že mu umožní nakládat s ním v provozovně dodavatele, případně jej předá prvnímu dopravci k dopravě objednateli.

Není-li ujednán čas plnění, dodavatel odevzdá zboží objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy.

Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání a převzetí zboží či díla zvolená provozovna dodavatele. Dodavatel a objednatel si mohou sjednat místo předání a převzetí zboží či díla odlišně. V takovém případě si rovněž dodavatel a objednatel sjednají, kdo zajišťuje dopravu pro doručení do tohoto místa. Objednatel je povinen zajistit převzetí zboží či díla na určeném místě (v provozovně dodavatele, nebo na jiném smluveném místě); nezajistí – li převzetí zboží či díla, odpovídá tím za způsobenou škodu. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží či dílo doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, nese objednatel veškeré náklady s tím spojené.

Není-li sjednáno jinak, jdou náklady spojené s přepravou zboží za objednatelem.

Objednatel je při převzetí zboží či díla povinen vyznačit v dodacím listu či předávacím protokolu převzetí díla či zboží. Objednatel je povinen při převzetí zkontrolovat druh a množství odevzdaného zboží či rozsah provedeného díla a dále zdali odevzdané zboží či provedené dílo nemá vadu, jež by byla patrná pouhým pohledem. Podpisem dodacího listu či předávacího protokolu je zboží či dílo převzato. Podpis dodacího listu/předávacího protokolu však netvoří hmotněprávní podmínku předání a převzetí díla.

Objednatel není oprávněn odepřít podpis dodacího listu či předávacího protokolu, je-li zboží či dílo způsobilé převzetí. Odepření podpisu má účinky převzetí zboží či díla.

Pokud objednatel odepře podpis dodacího listu či předávacího protokolu dle předchozího odstavce nese náklady spojené s dopravou zboží či díla objednateli a zpět včetně případných škod, které mohou zahrnovat například snížení hodnoty zboží (například pro individualizaci toho kterého zboží pro potřeby objednatele), skladovné, pojištění a další náklady.

Převezme-li zboží či dílo za objednatele osoba, která prohlásí, že je k tomu oprávněna, je zboží či dílo považováno za převzaté, ledaže dodavatel musel vědět, že k převzetí taková osoba není oprávněna.

Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele při převzetí zboží objednatelem či předání díla objednateli v případě, že je zboží přebíráno či dílo předáváno v provozovně dodavatele. Zhostí – li se však dodavatel předání zboží či díla tím, že jej předá prvnímu přepravci k doručení, případně zajišťuje-li přepravu zboží či díla objednatel, pak platí, že nebezpečí škody na věci přechází na objednatele předáním prvnímu přepravci.

4. Záruční a reklamační podmínky, záruka za jakost

Dodavatel odpovídá objednateli za vady, které mělo zboží/ dílo při přechodu nebezpečí škody na objednatele. Objednatel je povinen zboží/ dílo po převzetí ihned zkontrolovat. Při doručování zboží/ díla přepravcem musí objednatel uplatnit nároky z vad, které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží/ díla bez zbytečného odkladu. Neoznámí-li objednatel vadu bez zbytečného odkladu, nelze práva z vad přiznat.

Dodavatel odpovídá objednateli-spotřebiteli při převzetí zboží za to, že:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodné k účelu, pro který ho objednatel požaduje a s nímž dodavatel souhlasil,
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, jakož i za to, že vedle ujednaných vlastností
 4. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 5. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může objednatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná dodavatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 6. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může objednatel rozumně očekávat, a
 7. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které dodavatel objednateli poskytl před uzavřením smlouvy.

Jakákoli vada zboží či díla seznatelná objednatelem k okamžiku převzetí zboží či díla musí být vyznačena v dodacím listu/předávacím protokolu. Zápis v dodacím listu/předávacím protokolu slouží jako doklad o případných vadách zboží a důvodech pro odmítnutí převzetí zboží či díla.  Pokud by dodavatelem předané zboží či dílo zjevně nesouhlasilo s objednávkou objednatele, musí být taková skutečnost písemně vyznačena na dodacím listu/předávacím protokolu s uvedením odlišností vůči původně objednanému zboží či dílu.

Vady a práva z vadného plnění uplatní objednatel reklamací zboží/ díla osobně v sídle či provozovně dodavatele nebo písemným oznámením adresovaným dodavateli na elektronickou adresu: info@abcentrumbrno.cz. Reklamace je možná pouze s vyplněným protokolem o reklamaci, který je ke stažení na stránkách www.abcentrumbrno.cz. Písemné oznámení (protokol o reklamaci) musí obsahovat popis vytýkaných vad a současně s ním musí být předáno resp. zasláno reklamované zboží/ dílo dodavateli.

Dodavatel vydá objednateli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží/ díla, ve kterém jej objednatel předal dodavateli, bude posouzen v rámci reklamačního řízení. Dodavateli není povinen reklamaci akceptovat, na sdělení, zda reklamaci akceptuje či neakceptuje, má dodavatel lhůtu 30 dnů. Samotné uplatnění reklamace nezbavuje objednatele povinnosti uhradit kupní cenu za zboží/cenu díla.

V případě objednatele-spotřebitele musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena a objednateli-spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s objednatelem-spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy objednatel oznámil dodavateli, že zboží/ dílo má vady.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady (dodáním nové věci či chybějící věci anebo opravou věci), na přiměřenou slevu z kupní ceny/ ceny díla, nebo na odstoupení od smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny/ ceny díla.

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, sdělí objednatel dodavateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu dodavatele. To neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, a dále tehdy, neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní. V takovém případě může objednatel provést volbu mezi přiměřenou slevou z kupní ceny/ ceny díla a odstoupením od smlouvy. Nezvolí-li objednatel své právo včas, má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny/ ceny díla.

Dodavatel je povinen vydat objednateli-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Speciální ustanovení pro objednatele-spotřebitele pro prodej zboží:

Objednatel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté, sdělí objednatel dodavateli, zda požaduje dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží. Objednatel nemůže požadovat přiměřenou slevu z ceny ani odstoupit od smlouvy. Pokud je zvolený způsob odstranění vady zboží nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, dodavatel je oprávněn vady zboží odstranit jiným způsobem, než který zvolil objednatel. Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Pokud objednatel způsob odstranění vady nezvolí, dodavatel vadu odstraní způsobem dle jeho uvážení.

Dodavatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím objednateli nezpůsobil značné obtíže. K odstranění vady převezme dodavatel zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, dodavatel provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

Pokud dodavatel vadu odmítne odstranit nebo vadu neodstraní v souladu s pravidly uvedenými výše, může objednatel provést volbu mezi přiměřenou slevou z kupní ceny a odstoupením od smlouvy. Objednatel může provést volbu mezi přiměřenou slevou z kupní ceny a odstoupením od smlouvy také tehdy, pokud se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna.

Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. (Skutečnost, že je vada nevýznamná, je povinen prokázat dodavatel.)

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, dodavatel vrátí objednateli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu objednatel prokáže, že zboží odeslal. Dokud dodavatel nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí objednatel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

Záruka za jakost:

Dodavatel poskytuje v případě kupní smlouvy/ smlouvy o dílo na opravu brzdových třmenů nad rámec zákonných ustanovení objednateli záruku, že si zboží/ brzdový třmen po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost. Objednatel má v případě uplatnění záruky právo na dodání nové věci (zboží/brzdového třmene) bez vad nebo na jeho opravu.

Záruční doba na nové zboží je 6 měsíců.

Záruční doba na opravu brzdových třmenů je 24 měsíců, s výjimkou brzdových třmenů typu Haldex, kde činí záruční doba 6 měsíců.

Záruční doba běží od odevzdání věci/ předání díla v podobě opravy brzdového třmene objednateli; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití do místa určení. Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele vnější událost, případně byla škoda vyvolána jednáním nebo opomenutím Objednatele, případně jiným podobným způsobem; záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

Vadu krytou zárukou musí objednatel vytknout dodavateli ve lhůtě určené délkou záruční doby. Ustanovení o vytýkání vad prostřednictvím reklamace se použijí obdobně.

5. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Pokud není sjednána platba v hotovosti při převzetí zboží/předání díla, cena zboží či díla je hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele na základě daňového dokladu (faktury) se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura bude objednateli doručena společně s dodacím listem či předávacím protokolem při převzetí zboží či předání díla.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí daňového dokladu, ledaže by tento neměl zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu. Jinak má odmítnutí účinky převzetí daňového dokladu.

Jakákoli bezhotovostní platba je považována za uhrazenou okamžikem připsání na bankovní účet dodavatele. Náklady platebního styku jdou k tíži objednatele.

Dodavatel je oprávněn požadovat po objednateli uhrazení zálohy na jím objednané zboží či dílo v rámci konkrétní smlouvy, a to až do výše ceny za takto objednané zboží či dílo. Za tímto účelem dodavatel vystaví a zašle objednateli zálohovou fakturu; o splatnosti a způsobu předání zálohové faktury platí ustanovení tohoto článku obdobně.

V případě nedodržení termínu splatnosti kupní ceny/ ceny díla se zavazuje objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny/ ceny díla za každý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není nikterak dotčen nárok na náhradu škodu.

Až do zaplacení celé kupní ceny je zboží ve vlastnictví dodavatele; V případě odstoupení od smlouvy je volba ohledně vrácení zboží či uplatnění kupní ceny nebo její části na dodavateli. U objednatel-spotřebitele dochází k převodu vlastnického práva ke zboží jeho převzetím.

V případě vzniku platební neschopnosti objednatele se veškeré pohledávky dodavatele vůči objednateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl.

6. Odstoupení od smlouvy a dohoda o zrušení smlouvy

Objednatel-spotřebitel může v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory dodavatele odstoupit bez udání důvodů od kupní smlouvy/smlouvy o dílo ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 a 2 občanského zákoníku/ od uzavření smlouvy o dílo, pokud dále není stanoveno jinak, a to prostřednictvím následujícího formuláře. K dodržení lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy je dostačující, když objednatel-spotřebitel odešle odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Toto právo náleží pouze spotřebitelům.

Objednatel, který je současně spotřebitel, výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 občanského zákoníku. Objednatel může dále odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Objednatel je povinen informovat dodavatele písemně o odstoupení od kupní smlouvy/ smlouvy o dílo (například dopisem, e-mailem). Před odesláním zboží objednateli/ provedením díla pro objednatele je možné odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, kdy odstoupit mohou obě strany. Pokud by odstoupení od smlouvy ze strany objednatele-podnikatele bylo dodavateli doručeno až po odeslání zboží objednateli-podnikateli, nese objednatel-podnikatel vzniklé náklady, nejméně však částku dosahující 10 % sjednané kupní ceny/ ceny za dílo, pokud se nejedná o běžný sortiment dodavatele. Pokud by odstoupení od smlouvy ze strany objednatele – spotřebitele bylo dodavateli doručeno až po odeslání zboží objednateli-spotřebiteli, nese objednatel-spotřebitel náklady na přepravu zboží zpět dodavateli. Zboží musí objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět dodavateli.

Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
 6. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

Dodavatel vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy (nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží) objednateli všechna peněžitá plnění, která objednatel podle smlouvy uhradil.

Dojde-li Dodavateli nejpozději do 14 dnů od učinění objednávky ze strany Objednatele návrh na ukončení smlouvy (dále jen „ Zrušení smlouvy“), může Dodavatel tento návrh akceptovat s tím, že smlouva se ruší se samotného počátku a žádné ze stran nevzniká žádný nárok. Na akceptaci Zrušení smlouvy není právní nárok; Dodavatel nemusí žádosti Objednatele vyhovět; Dodavatel může požadovat splnění smlouvy buď zcela a/nebo dílčím způsobem.

7. Podnikatelské ustanovení – řešení sporů

Dodavatel a objednatel-podnikatel se podle zákona č. 216/1994 Sb. (dále jen zákon) dohodli, že veškeré jejich spory z kupní smlouvy/ smlouvy o dílo nebo s nimi související budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem ad hoc, Mgr. Jakubem Juráskem, IČO: 75374439, se sídlem Josefy Faimonové 28, 628 00 Brno. Řízení je zahájeno doručením žaloby tomuto rozhodci. Pokud tento rozhodce odmítne přijetí funkce rozhodce, případně nebude schopen přijmout funkci rozhodce, bude shledán podjatým, nebo se projednávání i v průběhu sporu vzdá, bude řízení vedeno před rozhodcem ad hoc Mgr. Michalem Wiedermannem, IČO: 74434152, se sídlem Vinařská 580/17a, 603 00 Brno. Účinky žaloby podané k prvnímu rozhodci tím zůstávají zachovány. Smluvní strany tímto pověřují určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Řízení bude vedeno písemně dle § 19 zákona bez nařízeného ústního jednání, s místem doručování písemností na adresu určenou rozhodcem. Rozhodce bude postupovat v řízení s přiměřeným užitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ). Náklady řízení jsou tvořeny poplatkem ve výši 3% z hodnoty sporu nejméně však 5.000,-Kč a dalšími náklady řízení souvisejícími s provedením důkazů, které jdou k tíži účastníka, který jejich provedení navrhl, a to vše bez DPH v zákonné výši. Náhrada nákladů řízení včetně nákladů na právní zastoupení se řídí obdobně dle občanského soudního řádu a souvisejících předpisů.

8. Spotřebitelské ustanovení – řešení sporů

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@abcentrumbrno.cz .

Dodavatel a objednatel-spotřebitel se zavazují řešit spory vzniklé mezi nimi z kupní smlouvy/ smlouvy o dílo primárně dohodou. Teprve pokud se dodavateli a objednateli nepodaří spor vyřešit dohodou, mohou se obrátit na soud. Objednatel-spotřebitel má rovněž právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení sporu mezi ním a dodavatelem z kupní smlouvy/ smlouvy o dílo na orgán mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, telefon: +420 296 366 360, fax: +420 296 366 236, web: http://www.coi.cz (platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy mezi dodavatelem a objednatelem), IS DS: x7cab34.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy/ smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem a jejich obsah, případně přistoupení k nim ze strany dodavatele a objednatele, je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí.

Kupní smlouva/ smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě.

Kupní smlouva/smlouva o dílo je uzavírána v českém jazyce.

Pokud vztah založený kupní smlouvou/ smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není objednatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Dodavatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

V případě rozporu mezi touto kupní smlouvou/ smlouvou o dílo a těmito VOP mají přednost ustanovení kupní smlouvy/ smlouvy o dílo. Je-li uzavírána kupní smlouva/ smlouva o dílo ve více jazycích, má přednost česká verze.

Dodavatel je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Neplatnost nebo nevymahatelnost některého ustanovení těchto VOP nezpůsobuje neplatnost VOP jako celku.

Dodavatel a objednatel mezi sebou vylučují použití ust. § 1799 a ust. § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., v případě, kdy je objednatel podnikatelem.

Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Za písemnou formu dle těchto VOP se považuje i e-mailová komunikace. Jakákoli e-mailová zpráva je doručena okamžikem odeslání.

Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2024.